బండ్ల మాంబ భావీశ్యత్ చెప్పుతున్నప్పుడు
అమ్మ దయ వల్ల పిల్లవాడు పుట్టిన తరువాత అమ్మ వాడికి చేర్చిన తల్లి దండ్రులు ( మౌనిక - రవి )
బండ్ల మాంబ భావీశ్యత్ చెప్పుతున్నప్పుడు
అన్నధానం ప్రతి మంగళ,శుక్ర, శని మరియు పౌర్ణమి రోజున అన్నధాన కార్య క్రమం జరుగును, కావున భక్తులు ఈ అన్నాధాన కార్యక్రమంలో తమ వంతు సహాయ సహకారం అందిస్తూ పాల్గొనాలని మనవి -
( వస్తు రూపేణా లేదా ధన రూపీన ఆంధించగోరు మనవి )

Bandlamaba Devi Videos